Rekonštrukcia bleskozvodov obytných domov

Alebo keď Vás revízna správa o stave Vášho bleskozvodu zaskočí

Rekonštrukcia bleskozvodov obytných domov

Záver odbornej prehliadky by mal skutočne analyzovať technický stav bleskozvodnej sústavy zriadenej na ochranu majetku a života. V prípade, ak záver hodnotí sústavu ako nevyhovujúcu nastáva otázka akou procedúrou uvedieme daný systém do stavu, kedy plní svoju funkciu. Parametre takejto sústavy deklarujú technické normy. Nastáva otázka ako dosiahneme výsledný efekt z hľadiska vecného, termínového a finančného.


K dosiahnutiu cieľa je nutné si uvedomiť tieto nasledujúce skutočnosti:

  • Z väčšej časti nevyhovujúci výsledok odbornej prehliadky sa týka obytných budov, ktorých vek je niekoľko desiatky rokov. Bleskozvodná sústava sa zriadila v rámci výstavby objektu, v čase kedy neboli žiadne prekážky (cesty, chodníky, zástavba atď.) Po okolí budov bol inštalovaný obvodový zemnič, na ktorý sa pripájali zvislé zvody a prvky zemnej sústavy (zemné tyče, dosky). V súčasnosti je obvodový zemnič skorodovaný, prvky sústavy nie sú už vodivo spojené, čo má za následok nevyhovujúci zemný odpor. Okolie budov vyzerá úplne inak ako v čase výstavby.
  • Hlavný cieľ obnovy technických parametrov je zameraný na predĺženie technického života na viac ako 20 rokov. K náprave je možné pristúpiť troma možnými cestami a to opravou, rekonštrukciou(modernizáciou) alebo výstavbou nového bleskozvodného systému. Každá táto cesta má svoje výhody a nevýhody.
  • V čase výstavby za minulého režimu sa nikto nezapodieval na akom pozemku sa dom postavil. Dnes je to ale iné. Ak pozemok pod domom vlastnia majitelia- majiteľ, ale okolie budov nemusí byť v ich vlastníctve. Hustota inžinierskych sieti nebola k prehustená a zložitá ako v súčasnosti. Preto náklad na obnovu bude pozostávať z nákladov na vyžiadanie povolení k zemným prácam, nákladov na zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí (projektová dokumentácia je vo väčšine prípadov neúplná a nedá sa na ňu spoľahnúť) a nákladmi na priamy výkon obnovy (materiál, práca, opakovaná revízia). V mestách sú tieto náklady nezanedbateľné. V niektorých prípadoch sú tieto náklady zrovnateľné alebo vyššie ako náklady na obnovu.
  • - Odlišné technické normy v čase výstavby a súčasné.
  • - Dosiahnutie konsenzu majiteľov nad spôsobom a financovaní obnovy bleskozvodnej sústavy.

DÁ SA ZA TÝCHTO PODMIENOK NIEČO ZMYSLUPLNÉ UROBIŤ?

V každom prípade sa odporúča posúdiť obnovu funkčnosti bleskozvodu z hľadiska vecného , termínového a finančného už vyššie spomenutých troch spôsobov obnovy:

  • OPRAVA : Cieľom opravy je odstrániť len tie časti sústavy, ktoré sú definované ako nezhoda s technickou normou, v revíznej správe. Tento spôsob opravy sa dá považovať za najmenej nákladný a z časového hľadiska aj najkratší. Najväčším nedostatkom je, že opravou ste nepredlžil technický život celej sústavy a opravy sa budú opakovať (keď zub času poškodil časť sústavy, tak verte že bude pokračovať vo svojom diele). Súhrn nákladov za opravy za určité obdobie môže prevýšiť náklady na výstavbu resp. rekonštrukciu. Jedinou výhodou dnes je, že oprava sa môže vykonať v rozsahu pôvodnej projektovej dokumentácie a technických noriem platných v čase výstavby domu. Opakovaná odborná skúška- revízia vychádza z týchto dokumentov.
  • REKONŠTRUKCIA: V rámci tohto postupu je výmena starých za nové bez pridania alebo zmeny sústavy(udržiavacie práce). Podmienkou je spracovanie projektovej dokumentácie už v zmysle nových noriem. Výhodou je obnovenie technického života celej bleskozvodnej sústavy, spracovanie nového technického výkresu – projektu (vo veľa prípadov majitelia nemajú takúto dokumentáciu ). Čo sa týka nákladov je to stredná cesta s pohľadu okamžitého riešenia, ale z pohľadu celoživotného cyklu je výhodnejšia ako opravy.
  • VÝSTAVBA NOVÉHO SYSTÉMU: Tento spôsob obnovy sa javí ako najnákladnejší, ale to nemusí byť pravda, najme z pohľadu nákladov na obnovu. V súčasnosti existujú dva principiálne technicky odlišné systémy a to pasívny, alebo aktívny bleskozvod. Zložitosť a posúdenie výhodnosti prevyšuje priestor toho článku a z tohto dôvodu ho uvádzame v nasledujúcom článku, ktorý nájdete tu: Pasívny vs. aktívny bleskozvod

ODPORÚČANIE:

Každý prípad je iný a preto neváhajte aj za cenu spracovania odborného posudku resp. cenovej ponuky posúdiť Váš prípad. Práce zadať spoločnosti, ktorá má už skúsenosti s týmto druhom prác aj za cenu možno vyššej ceny, ale s istotou, že o nejaký čas ešte stále budú na trhu. Tú je potrebné spoľahnúť sa na ich profesionalitu, lebo zemná časť sústavy (po ukončení prác nie je viditeľná a má hlavnú úlohu v odbornej prehliadke – revízii a to zemný odpor .

Z BLOGU: