Pasívny vs aktívny bleskozvod

pasivny vs aktivny bleskozvod

Predmetom tohto článku nie je porovnanie systémov z pohľadu princípu ich činnosti. Skôr snaha o nápovedu v procese rozhodovania pri výbere jednotlivého typu bleskozvodnej sústavy. Hlavne z pohľadu vynaložených finančných nákladov a technických parametrov pri zriadení nového , alebo oprave.


Úvodom je nutné konštatovať, že oba systémy plnia v prvom rade úlohu ochrany zdravia a majetku pred účinkami blesku. Rozdiel je v tom, že ochrana pred bleskom a jeho účinkov, spočíva v rozdielnych  technických riešeniach.

Pasívny bleskozvod -   Je z historického hľadiska v našich zemepisných šírkach najviac používaným bleskozvodom. Účelom vonkajšej ochrany je zvedenie atmosférického elektrického výboja, s vysokou rázovou energiou, čo najkratším bleskovým zvodom do zeme (Frankliho bleskozvod). .Skladá zo zachytávača na strešnej časti, vodivým spojením zvislým zvodom a zemnou časťou. obvod atď.).

Aktívny bleskozvod – bleskozvod s včasnou aktiváciou je e podstatne „mladším bratom“ pasívneho bleskozvodu. Využíva princíp vygenerovania vzostupných stopovačov nad objektom s účinkom skoršieho zachytenia blesku. Z technologického hľadiska vytvárania predstihu je viacero typov, delí sa na strešnú, zvodovú a zemnú časť. Najväčší rozdiel je v komponentoch strešnej časti, početností zvodov a nutnosťou mať samostatnú zemnú sústavu oddelenú od zemnej sústavy domu.

V rozhodovacom procese realizácie bleskozvodu je potrebné si uvedomiť rozdielnosť typov bleskozvodu s prihliadnutím k týmto skutočnostiam:

  • Z pohľadu cena/celkové dielo . Pri zriadení  pasívneho bleskozvodu sú lacnejšie komponenty ale je potrebný väčší počet zvodov a tým aj zemničov. U aktívneho bleskozvodu je nákupná cena komponentov  vyššia, ale s menší m počtom zvodov a tým zemničov. Zriadenie samostatnej zemniacej sústavy,
  • Z hľadiska možnej realizácie zriadenia zemnej sústavy posúdiť realizovateľnosť výkopových prác. Ohľadom rozdielnej rezistivity pôdy počet a typ zemničov (doska, tyč) k dosiahnutiu zemného odporu. V meste použitie zemných tyčí je vysoko riziková s pohľadu možného poškodenia inžinierskych sietí,
  • Typ bleskozvodu vybrať ešte v dobe pred spracovaním projektu,
  • Je potrebné zvážiť náklady na celoživotný cyklus a nie len na zriaďovacie ceny. U aktívneho bleskozvodu cenu revízií v prípade každého zaznamenaného zachytenia blesku na počítadle zásahov,
  • U aktívneho bleskozvodu vytvorenie „ochrannej zóny aj v okolí budovy, čím sú chránené osoby.

ZÁVER: Analýzu výhodnosti vykonať v čase prípravy čím ušetríte nie len čas, ale aj finančné náklady. Odporúčame poradiť sa s odborníkmi v tejto oblasti, lebo „babské reči alebo reči u piva“ nemusia byť tou najlepšou cestou. Ak zvažujete opravu, rekonštrukciu alebo výmenu bleskozvodu, tak ako na to a čo vsštko zvážiť sa dočitate v tomto článku.

Z BLOGU: